تصفیه شیمیایی روغن توربین

استاندارد ها/

استاندارد ۲۰۲۰ بهره برداری روغن توربین ASTM D4378

توضیحات در مورد این سرویس

اخرین ورژن استاندارد شرایط بهره برداری از روغن توربین که ASTM D4378 ورژن 2020 است. در این استاندارد شرایط مختلف روغن مانند وارنیش، سطح تمیزی ، فومینگ ، ویسکوزیته و سایر پارامترهای مرتبط با روغن و محدوده های هشدار و اکشن برای آن مشخص شده است.


  سرویس های مشابه

  kspk
  استاندارد تصفیه شیمیایی روغن IEEE C57.637
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد بهره برداری روغن ترانسفورماتور IEC60422
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد گازهای محلول در روغن IEC60599
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ورق هسته ترانس IEC60404
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد روغن توربین در حال بهره برداری ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد اندازه گیری سولفور ASTM D129
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ۲۰۲۰ بهره برداری روغن توربین ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...