تصفیه شیمیایی روغن توربین

استاندارد ها/

استاندارد بهره برداری روغن ترانسفورماتور IEC60422

توضیحات در مورد این سرویس

برای ترانسفورماتور در حال بهره برداری استادارد IEC60422 تدوین شده است. در این استاندارد محدوده قابل قبول و هشدار برای پارامترهای مختلف روغن مانند اسیدیته TAN ، کشش سطحی IFT، تانژانت دلتا DDF، ولتاژ شکست BVD، فلش پوینت، پور پوینت، ویسکوزیته و سایر خصوصیات روغن ترانس در حال بهره برداری آورده شده است. شایان ذکر است به محض اینکه روغن از درون بشکه به درون ترانس منتقل شد استاندارد IEC60296 دیگر قابل کاربرد نیست و این استاندارد باید مد نظر قرار گیرد.


  سرویس های مشابه

  kspk
  استاندارد تصفیه شیمیایی روغن IEEE C57.637
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد بهره برداری روغن ترانسفورماتور IEC60422
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد گازهای محلول در روغن IEC60599
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ورق هسته ترانس IEC60404
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد روغن توربین در حال بهره برداری ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد اندازه گیری سولفور ASTM D129
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ۲۰۲۰ بهره برداری روغن توربین ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ملی روغن های عایق معدنی تصفیه فیزیکی و شیمیایی شده INSO23645
  مشاهده جزییات ...