تصفیه شیمیایی روغن توربین

استاندارد ها/

استاندارد اندازه گیری سولفور ASTM D129

توضیحات در مورد این سرویس

پالایش روغن ها و روانکارهای صنعتی بسیار با اهمیت است. در فرآیند پالایش آلودگی های روغن مانند ترکیبات سولفوره و نتیروژنه و غیر اشباع آن حذف می شوند. یکی از آلودگی های مهم سولفور است. متد های مختلفی برای اندازهگیری سولفور در ترکیبات هیدروکربنی وجود دارد. استاندارد ASTM D129 ورژن 2013 یکی از روش های متداول اندازه گیری سولفور است.


  سرویس های مشابه

  kspk
  استاندارد تصفیه شیمیایی روغن IEEE C57.637
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد بهره برداری روغن ترانسفورماتور IEC60422
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد گازهای محلول در روغن IEC60599
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ورق هسته ترانس IEC60404
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد روغن توربین در حال بهره برداری ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد اندازه گیری سولفور ASTM D129
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ۲۰۲۰ بهره برداری روغن توربین ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ملی روغن های عایق معدنی تصفیه فیزیکی و شیمیایی شده INSO23645
  مشاهده جزییات ...