تصفیه شیمیایی روغن توربین

استاندارد ها/

استاندارد تصفیه شیمیایی روغن IEEE C57.637

توضیحات در مورد این سرویس

تنها استاندارد تصفیه شیمیایی روغن های ترانسفورماتور استاندارد IEEE C57.637 می باشد که تنها استاندارد معتبر و مرتبط با بحث تصفیه شیمیایی روغن ترانس می باشد. در این استاندارد مقادیر پارامترهای روغن ترانس و وضعیت روغن بعد از تصفیه شیمیایی آورده شده است. شایان ذکر است برای انجام تصفیه شیمیایی شرایط اولیه روغن ترانسفورماتور هیچگونه محدودیتی ندارد. مهم شرایط روغن پس از تصفیه شیمیایی می باشد که مطابق با استاندارد تصفیه شیمیایی روغن یا همان IEEE C57.637 باید باشد.


  سرویس های مشابه

  kspk
  استاندارد تصفیه شیمیایی روغن IEEE C57.637
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد بهره برداری روغن ترانسفورماتور IEC60422
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد گازهای محلول در روغن IEC60599
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ورق هسته ترانس IEC60404
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد روغن توربین در حال بهره برداری ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد اندازه گیری سولفور ASTM D129
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ۲۰۲۰ بهره برداری روغن توربین ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ملی روغن های عایق معدنی تصفیه فیزیکی و شیمیایی شده INSO23645
  مشاهده جزییات ...