تصفیه شیمیایی روغن توربین

استاندارد ها/

استاندارد ملی روغن های عایق معدنی تصفیه فیزیکی و شیمیایی شده INSO23645

توضیحات در مورد این سرویس

تدوین اولین استاندارد ملی جهت تعیین شاخص های فیزیکی و شیمیایی روغن های عایق معدنی ترانسفورماتور که به روش تصفیه شیمیایی بازیابی می شوند. استاندارد ملی INSO23645


  سرویس های مشابه

  kspk
  استاندارد تصفیه شیمیایی روغن IEEE C57.637
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد بهره برداری روغن ترانسفورماتور IEC60422
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد گازهای محلول در روغن IEC60599
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ورق هسته ترانس IEC60404
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد روغن توربین در حال بهره برداری ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد اندازه گیری سولفور ASTM D129
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ۲۰۲۰ بهره برداری روغن توربین ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ملی روغن های عایق معدنی تصفیه فیزیکی و شیمیایی شده INSO23645
  مشاهده جزییات ...