تصفیه شیمیایی روغن توربین

استاندارد ها/

استاندارد روغن توربین در حال بهره برداری ASTM D4378

توضیحات در مورد این سرویس

برای روغن توربین در حال بهره برداری، از استاندراد ASTM D4378 برای چک کردن خواص روغن استفاده می شود. در این استاندارد محدوده پارامترهای عملیاتی روغن مانند اسیدیته روغن، ویسکوزیته روغن، وارنیش، سطح تمیزی روغن، میزان کف و سایر پارامترها با محدوده آن مشخص شده است. مطالعه این استادارد را به کلیه بهره برداران و واحد های فنی و مهندسی توربین های نیروگاهی پیشنهاد می کنیم.


  سرویس های مشابه

  kspk
  استاندارد تصفیه شیمیایی روغن IEEE C57.637
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد بهره برداری روغن ترانسفورماتور IEC60422
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد گازهای محلول در روغن IEC60599
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ورق هسته ترانس IEC60404
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد روغن توربین در حال بهره برداری ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد اندازه گیری سولفور ASTM D129
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ۲۰۲۰ بهره برداری روغن توربین ASTM D4378
  مشاهده جزییات ...
  kspk
  استاندارد ملی روغن های عایق معدنی تصفیه فیزیکی و شیمیایی شده INSO23645
  مشاهده جزییات ...